Top 10-maatregelen voor 2018

Top 10-maatregelen voor 2018

Met Prinsjesdag zijn de nieuwe belastingplannen voor 2018 op tafel gekomen. Een aantal maatregelen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangenomen. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2018 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.

1. Tarief vennootschapsbelasting omlaag
Vanaf 2018 is uw bv minder vennootschapsbelasting verschuldigd. De eerste schijf wordt dan verlengd. Nu betaalt uw bv over de eerste € 200.000 winst 20% belasting. Per 2018 wordt dit €250.000, in 2020 €300.000 en in 2021 €350.000.

2. Box 3
Ook in 2018 moet u gewoon belasting betalen over uw box 3-vermogen. De forfaitaire rendementspercentages van de drie vermogensschijven zijn nu al bekend. Ervan uitgaande dat het heffingsvrije vermogen blijft staan op €25.000 per persoon, ziet box 3 er in 2018 als volgt uit:
Vermogensschijf Vermogen na aftrek heffingsvrij vermogen Forfaitair rendementspercentage

Eerste schijf: Meer dan  € 25.000 en minder of gelijk aan € 100.000: 2,65% (2017: 2,87%) forfaitair rendementspercentage
Tweede schijf: Meer dan € 100.000 en minder of gelijk aan € 1.000.000: 4,52% (2017: 4,60%) forfaitair rendementspercentage
Derde schijf: Meer dan € 1.000.000: 5,38% (2017: 5,39%) forfaitair rendementspercentage

3. Minimumloon voor opdrachtnemers
Het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt, geldt vanaf volgend jaar ook voor opdrachtnemers die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Er zijn plannen om het wettelijk minimumloon ook uit te breiden naar andere overeenkomsten, zoals een aanneem-, uitgeef-, of vervoersovereenkomst.

4. Loonkostenvoordeel
Met ingang van 2018 worden er vier loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers ingevoerd. Dit zijn tegemoetkomingen wanneer u een uitkeringsgerechtigde oudere in dienst neemt of iemand met een arbeidsbeperking. In uw aangifte loonheffingen kunt u, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen:

 • LKV oudere werknemer
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen en vervalt dus definitief per 1 januari 2018.

5. Pensioenleeftijd omhoog
De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar. Deze rekenleeftijd wordt gebruikt voor de berekening van de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat in 2018 omhoog naar 66 jaar.

6. Nieuwe regels stukloon en meerwerk
De regels voor het betalen van stukloon worden per 1 januari 2018 aangepast. Betalen op basis van stukloon blijft mogelijk, maar u moet wel minimaal het wettelijk minimumloon per daadwerkelijk gewerkt uur betalen. Ook de regels voor meerwerk veranderen. Verricht uw werknemer langer arbeid dan de normale arbeidsduur, dan hoort hij ook voor deze extra uren gemiddeld minstens het minimumloon te verdienen.

7. Aandelenoptieregeling voor innovatieve start-up
Vanaf 2018 is er een fiscaal gunstige aandelenoptieregeling voor werknemers van een innovatieve start-up. Onder bepaalde voorwaarden is 25% van het als loon in aanmerking te nemen bedrag bij uitoefening of vervreemding van de aandelenoptie vrijgesteld. De genoten vrijstelling bedraagt maximaal € 12.500 (25% van € 50.000). Uw bedrijf kwalificeert als een innovatieve start-up als u op het moment van toekenning van het aandelenoptierecht beschikt over een S&O-verklaring voor starters.

8. Aanpassing verhuurderheffing
De verhuurderheffing wordt aangepast. U krijgt met deze heffing te maken als u meer dan tien huurwoningen bezit waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (sociale huurwoningen). Die heffingsvrije voet van tien huurwoningen gaat in 2018 naar vijftig huurwoningen. Verder wordt de in aanmerking te nemen waarde van de verhuurde woning voor de berekening van de verhuurderheffing gemaximeerd op €250.000. Tevens vallen woningen die zijn aangewezen als rijksmonument niet meer onder de heffing.

9. Minder energie-investeringsaftrek
Het percentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat verder omlaag van 55% naar 54,5%. U komt voor de EIA in aanmerking als u investeert in een bedrijfsmiddel dat staat vermeld op de Energielijst. Het investeringsbedrag moet meer zijn dan €2.500 en u moet de investering binnen drie maanden na het aangaan van uw investeringsverplichting aanmelden bij RVO.nl.

10. Beperking hypotheekrenteaftrek
Tot slot wordt ook de aftrek van hypotheekrente weer verder beperkt. In 2018 is de aftrek van de (hypotheek)rente die u betaalt voor uw eigen woning in de 4e belastingschijf (52%), beperkt tot 49,5%.

 • Belastingplan 2018
Heeft u vragen? Irene is uw expert

  Of mail direct naar: info@etl-bna.nl

   Of bel direct naar: (035) 693 64 44
   Irene Streefkerk-Boere RB

   Overig nieuws