Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van deze website uiterste zorg is besteed, is niet uit te sluiten dat de informatie niet (meer / geheel) actueel is, bijvoorbeeld  als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen fouten niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de op deze website aangeboden informatie. De website mag niet worden behandeld als een adviesdienst. ETL BNA Accountants en Adviseurs is niet verantwoordelijk voor problemen die worden veroorzaakt door het raadplegen of het gebruiken van de website. ETL BNA Accountants en Adviseurs aanvaardt dus ook op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website en / of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

ETL BNA Accountants en Adviseurs kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. ETL BNA Accountants en Adviseurs maakt deel uit van de ETL Nederland groep (ETL Nederland). ETL is de (merk)naam waaronder de bij ETL Holland Holding B.V.(ook wel aangeduid als “ETL Nederland”) aangesloten ondernemingen handelen en diensten verlenen in en/of vanuit Nederland. Elke aangesloten onderneming is een afzonderlijke juridische entiteit en handelt voor eigen rekening en verantwoording. Zij vertegenwoordigen op geen enkele wijze ETL Holland Holding B.V.. ETL Holland Holding B.V. levert geen diensten aan cliënten en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen of nalaten van bij ETL Holland Holding B.V. aangesloten kantoren/ondernemingen. Op www.etlnederland.nl treft u meer informatie over de juridische structuur.

Op al onze prijsopgaven en diensten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag onder nummer 43/2016. Iedere aansprakelijkheid wordt door ons beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van door ETL BNA Accountants en Adviseurs bij uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Zowel de algemene voorwaarden als de polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

De algemene voorwaarden zijn ook hier inzichtelijk.

Het auteursrecht op de inhoud van deze website komt toe aan ETL BNA Accountants en Adviseurs.